SPOLEČNOST JULIA FUČÍKA (SJF)

je dobrovolné zájmové sdružení občanů ČR: pamětníků Julia Fučíka, českých novinářů a spisovatelů, literárních vědců a historiků a jiných ctitelů jeho díla, kteří se zajímají o jeho novinářské a literární dědictví a vysoce humanistický odkaz v něm obsažený, a který zní:

LIDÉ, BDĚTE!

Quelques mots concernant la vie de Jules Fučík
POSLÁNÍ SJF:
    šířit a obhajovat pravdu o Fučíkově díle a rozvíjet jeho pokrokový, humanistický odkaz. V širším smyslu si SJF klade za cíl rozvíjet úctu k národním tradicím českého lidu i k odkazu pokrokových osobností české a mezinárodní historie, jejichž dílo obohatilo kulturní hodnoty našeho národa a lidstva.
    SJF vystupuje i na obranu a za zachování historických památek a památníků symbolizujících národní dějiny, protifašistický odboj, osvobození Československa, Květnové povstání českého lidu apod.
    Chce svými silami také napomáhat badatelské práci v humanitních oborech a v publicistice.
HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI:
    SJF iniciuje a organizuje fučíkovské životopisné i literární studie a jejich publikování, shromažďování a archivování osobních svědectví, podporuje kritické vědecké vydávání literárního odkazu Julia Fučíka.
    Spolupracuje s různými institucemi, především s Muzeem dělnického hnutí v Praze, organizuje a spoluorganizuje veřejné kulturní akce i vědecké konference naplňující poslání SJF.
    K tomu vyvíjí vlastní publikační činnost.
ČLENSTVÍ
Členem SJF může být nejen občan ČR, ale i jiných zemí, členství může být individuální i kolektivní. Nevylučuje se ani čestné členství, které uděluje výbor SJF.
OBČASNÍK KURÝR
Pro své členy a sympatizanty vydává SJF dvakrát ročně občasník jménem Kurýr.
Stanovy SJF
byly registrovány 19. června 1992 u Ministerstva vnitra ČR č. VSC/1-11998/92.
Adresa SJF
K Jezeru 475
Praha 11-Háje
149 00